V4K PRO 120 USB Document Camera

V4K PRO 120 USB Document Camera